کاغذ سنگ چیست؟
ﮐﺎﻏﺬﺳﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ و ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻠﻮﻟﺰي و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرﺑﺮي اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﻫﻤﭙﯿﻮﻧﺪي ﺑﺎ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ، ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﭘﺮﭼﮕﺎل ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﮐﻢ ﭼﮕﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ، ﮐﯿﻒ ﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ، ﺗﻘﻮﯾﻢ، ﭘﻮﺳﺘﺮ و ... ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. * برای تولید هر تن کاغذ سنگ
صرفه‌جویی در مصرف ۶۰٫۰۰۰ لیتر آب
صرفه‌جویی در مصرف برق به میزان ۴٫۷ مگاوات‌ساعت
جلوگیری از قطع ۲۰ درخت
جلوگیری از تولید ۹٫۰۰۰ مترمکعب دی‌اکسیدکربن